Werkwijze

Als ouder* een beroep doen op een kindercoach doe je nie… wél voor je plezier! Maar vooral voor dat van je kind. Dit betekent dat de hulpvraag van ouders niet automatisch het uitgangspunt is van een coachtraject bij SalkaValka, maar wel richtinggevend voor het formuleren van een coachvraag, die gekoppeld wordt aan het kind. Dit maakt het kind tot de feitelijke coachklant; ouders faciliteren ‘slechts’ het coachtraject.

De in een coachvraag vertaalde hulpvraag gaat uit van ’s kinds beleving van de problematiek. Ook kennis, talenten, vaardigheden, ambitie en motivatie van de coachklant zijn sturend voor inhoud en vorm van het coachtraject. Ze bepalen immers de mogelijkheden die het kind al heeft en die het kan versterken en uitbreiden. Belangrijk is daarom om te achterhalen wat wél goed gaat, hoe dat komt en hoe het kind deze kracht, eventueel aangevuld met nieuwe inzichten en vaardigheden,  kan inzetten om de actuele problematiek te verminderen.

De coachvraag vertaalt als het ware de problematiek naar het standpunt van het kind en komt daarom meestal neer op de vraag “wat heb jij nodig om de gewenste situatie te bereiken?”. Deze vertaling is belangrijk: het kind voelt zich gezien en gehoord, gaat achter het coachtraject staan, raakt gemotiveerd om met zelfwerk aan de slag te gaan om zo zijn denken en doen te veranderen in de richting van verbetering.

In grote lijnen ziet een coachtraject bij SalkaValka er als volgt uit:

Kennismaking

Een coachtraject aangaan is niet hetzelfde als een brood kopen. Gevoelens van ongemak zijn begrijpelijk. Daarom is het verstandig om eerst op een informele manier kennis te maken met elkaar. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer ’n half uur, in overleg (deels) met of zonder kind, vindt bij voorkeur plaats op de praktijk, omdat dit immers de werkruimte is waar de kinderklant steeds naar toe komt. Aan het eind van of kort na de kennismaking besluit je of je dochter- of zoonlief wel of niet een coachtraject wilt laten volgen bij SalkaValka.

Intakegesprek

Als het besluit positief is, wordt een intakegesprek ingepland en ontvang je per mail een intakeformulier en een coachovereenkomst. Beide formulieren dienen uiterlijk 2 dagen vóór het intakegesprek in het bezit te zijn van de coach. Dit mag per mail, post of brievenbus. Omdat je je kind het beste kent, weegt je zelf af of het voor het kind prettig is om bij de intake wel, niet of gedeeltelijk aanwezig te zijn. Er is hier bij SalkaValka geen standaardprocedure voor en desgewenst kan de kindercoach meedenken.

Coachsessies

Vooraf is het moeilijk om het aantal benodigde coachsessies precies vast te stellen. Soms kunnen 2 of 3 gesprekken al voldoende zijn om de coachklant op weg te helpen. Gebruikelijker is dat er tussen 5 en 10 sessies nodig zijn. In het begin gaat het vooral om veiligheid en vertrouwen op te bouwen en om de coachvraag verder te verhelderen aan de hand van observaties en van wat het kind zelf aangeeft. Daarna staan de sessies in het teken van werken aan veranderingen, die de gewenste situatie dicht(er)bij brengen. Naar behoefte van coach en/of ouder(s) kan tijdens het traject een tussenstand worden opgemaakt en afspraken worden gemaakt of bijgesteld over het vervolg.

Eindgesprek

Zodra gewenste veranderingen en verbeteringen vaste voet hebben gekregen bij het kind en zijn omgeving, kan een eind- en afscheidsgesprek worden ingepland ter afronding van het coachtraject. Het is wenselijk dat de kinderklant hierbij deels of geheel aanwezig is. Voorafgaand aan het gesprek kan gevraagd worden om een evaluatieformuliert in te vullen. Naar behoefte kan er naderhand op elk moment een “APK” worden aangevraagd.

Een betrokken achterban!

Op welke manier en in welke mate de ouder(s) of anderen betrokken worden op enig moment tijdens het coachtraject, hangt af van de specifieke problematiek en coachvraag. In het algemeen is het natuurlijk wél zo dat coach en coachklant rekenen op een positieve houding van de achterban. Dat kan door het kind te stimuleren en door thuis of elders omstandigheden te scheppen, waarin het kind vrijuit kan werken aan opdrachten en oefeningen die het meekrijgt.

Veiligheid en vertrouwen

De kindercoach van SalkaValka respecteert een wens van de coachklant om over de inhoud van besproken onderwerpen niet naar buiten te treden. Dit betekent dat de inhoud met de ouder(s) alleen besproken wordt als het kind dit oké vindt. Een uitzondering op deze regel maakt de coach als hij inschat dat door geheimhouding de veiligheid en gezondheid van wie dan ook in het geding kunnen komen.

Eigenlijk overbodig om te vermelden, maar toch: coaching is strikt vertrouwelijk. Dit houdt in dat uit het coachtraject niets wordt benoemd naar of besproken wordt met derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind. Ook hier geldt de uitzonderingsregel zoals zojuist omschreven.

* Met ouder(s) worden ook alle andere volwassenen bedoeld die bevoegd zijn om (het gezag over) het kind of de jongere te vertegenwoordigen.